Բ3 դասարան

Դաստիարակ.- Տիկ. Մարիա Ղազարեան

1 Քէօշկէրեան Յովիկ
2 Մարկոսեան Օրօր
3 Պասմաճեան Արամ
4 Բակլայեան Լոռի
5 Տէմիրճեան Շանթ
6 Գույումճեան Սէրլի
7 Թահմիզեան Մէյրի
8 Ատուրեան Կայէլ
9 Չերքէզեան Նարեկ
10 Մոմճեան Ալիք
11 Միքայէլեան Աւետիս
12 Մինասեան Տանիէլ
13 Կիրակոսեան Վիքի
14 Ղազարեան Մարգրիտ

ShareShare on Facebook0Tweet about this on Twitter